ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sao Bernardo do Campo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

101, José Versolato Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 36,20 - BRL 49,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,00 - BRL 70,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Ground Floor, Mezzanine


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 46,10 - BRL 63,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas 14171


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 38,10 - BRL 52,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 40,00 - BRL 55,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Rua Gomes de Carvalho, 911


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 60,80 - BRL 83,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 43,30 - BRL 59,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Brigadeiro Faria Lima 4221


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 68,50 - BRL 94,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Edificio Birmann 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 34,50 - BRL 47,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

4th Floor Edificio Continental Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas, 12551


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 48,10 - BRL 66,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Das Nações Unidas, 12495


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 51,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

New Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 48,60 - BRL 66,80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

10th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,90 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Rua Irmã Gabriela, 51


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 51,50 - BRL 64,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 46,10 - BRL 63,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Paulista 1079


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,10 - BRL 77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Sao Paulo, Millennium


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 47,70 - BRL 65,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Rua Funchal, 418


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 47,70 - BRL 65,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Magalhães de Castro, 4800


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 41,40 - BRL 57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Complexo JK - Torre B


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 60,80 - BRL 83,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Guido Caloi, 1000


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 26,60 - BRL 36,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Brig. Faria Lima, 3144


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 48,60 - BRL 66,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Paulista, 2064


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,10 - BRL 77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 46,10 - BRL 57,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 65,10 - BRL 89,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 44,00 - BRL 60,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

17th Floor, Eldorado Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 56,70 - BRL 77,90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Bernardo do Campo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL 34,00 - BRL 46,70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sao Bernardo do Campo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399