ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sao Paulo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Paulista, 1079


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL37,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Paulista, 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL37,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Alameda Santos, 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL35,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Paulista, 2064


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL40,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Paulista, 2300


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL27,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Capitão Antonio Rosa, 409


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL55,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL35,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL37,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL45,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL53,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL41,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL53,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida das Nações Unidas, 8501


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL39,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Olimpíadas, 205


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL31,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Gomes de Carvalho, 911


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL42,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL42,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Funchal, 418


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL36,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Irmã Gabriela, 51


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL35,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Werner Von Siemens, 111


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL34,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida das Nações Unidas, 12495


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL35,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL35,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida das Nações Unidas, 14171


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL31,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL43,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Alexandre Dumas, 1711


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL22,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Guido Caloi, 1000


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL25,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida José Versolato, 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL31,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL22,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sao Paulo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360