ទីតាំងការិយាល័យនៅ Sao Paulo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Top Center Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL46,10 - BRL63,40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Paulista 1079


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL56,10 - BRL77,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL46,10 - BRL63,40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,50 - BRL66,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Paulista, 2064


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL57,20 - BRL78,60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,50 - BRL60,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL75,20 - BRL103,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL62,30 - BRL85,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Brig. Faria Lima, 3144


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,60 - BRL66,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

New Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,60 - BRL66,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL41,50 - BRL57,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima 4221


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL68,50 - BRL94,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,60 - BRL66,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL56,70 - BRL77,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL68,50 - BRL94,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Gomes de Carvalho, 911


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL70,20 - BRL96,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Olimpiadas # 205 Vila Olimpia


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL45,60 - BRL62,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Sao Paulo, Millennium


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL47,70 - BRL65,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 Torre B


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL52,30 - BRL71,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Funchal, 418


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL52,30 - BRL71,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Irmã Gabriela, 51


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL54,10 - BRL67,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Magalhães de Castro, 4800


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL33,60 - BRL46,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Werner Von Siemens


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL51,20 - BRL70,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL31,20 - BRL42,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Das Nações Unidas, 12495


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL41,40 - BRL51,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL48,50 - BRL66,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL37,20 - BRL51,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL44,10 - BRL60,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Edificio Birmann 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL34,50 - BRL47,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Guido Caloi, 1000


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL24,30 - BRL33,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

101, José Versolato Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL36,30 - BRL49,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Sao Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939


ការិយាល័យ ចាប់ពី BRL23,70 - BRL32,50

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sao Paulo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399