ទីតាំងការិយាល័យនៅ Beijing

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY111.00 - CNY153.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

Level 15 NCI Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY102.00 - CNY140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

West, 5/F China Life Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY116.00 - CNY160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

5/F China Life Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY160.00 - CNY199.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

10/F IFC East Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY191.00 - CNY263.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY203.00 - CNY279.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

12/F Financial Street Excel Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY183.00 - CNY252.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

Zhongyu Mansion


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY179.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

15F China Word Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY191.00 - CNY263.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY191.00 - CNY263.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY191.00 - CNY263.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

7/F, China Merchant Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY102.00 - CNY140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY111.00 - CNY153.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY102.00 - CNY140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY160.00 - CNY219.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY203.00 - CNY279.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

7/F Metropolis Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY203.00 - CNY279.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Beijing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399