ទីតាំងការិយាល័យនៅ Beijing

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

2 Dongsan Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY172.00 - CNY237.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

36 North 3rd Ring East Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY183.00 - CNY252.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

8 Wangjing Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

6 Wudinghou Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY183.00 - CNY252.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

19 Dongfang Dong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY183.00 - CNY252.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

50 Liangmaqiao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

3 North Chaoyangmen Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY131.00 - CNY164.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

6 North Workers’ Stadium Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY179.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

138 Wangfujing Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY115.00 - CNY158.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

16 Chao Yang Men Wai Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY105.00 - CNY144.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

16 Chaoyangmenwai Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY85.00 - CNY117.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

9 Dongdaqiao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY144.00 - CNY197.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

6 Chaoyangmenwai Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY115.00 - CNY158.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

38 East Third Ring Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY162.00 - CNY223.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

1 Guang Hua Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY198.00 - CNY272.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

1 Guanghua Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY198.00 - CNY272.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

12 A Jianguomenwai Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY131.00 - CNY180.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

8 Jianguomenwai Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY162.00 - CNY223.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

1 Jianguomenwai Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY198.00 - CNY272.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

118 Jianguo Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY105.00 - CNY145.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Beijing

20 East Middle 3rd Ring Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY95.00 - CNY130.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Beijing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399