ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shenzhen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

6009 Yitian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY97.00 - CNY133.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

4018 Jin Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY87.00 - CNY119.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

4001 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY87.00 - CNY119.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

NO.18 Central 5th Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY121.00 - CNY166.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

5033 Yi Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY153.00 - CNY211.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

6011 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY78.00 - CNY107.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

5002 East Shennan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY74.00 - CNY92.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

2002 Jiabin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY36.00 - CNY45.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

1002 Keyuan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY68.00 - CNY94.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

88 First Haide Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY106.00 - CNY145.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

1 Taizi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY88.00 - CNY109.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$214.00 - HK$294.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

16F & 17F, 700 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$160.00 - HK$220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Room 1202A 1203-05A


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357.00 - HK$491.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357.00 - HK$491.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$214.00 - HK$294.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

10/F, Wharf T&T Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$214.00 - HK$294.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

181 Des Voeux Road Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$240.00 - HK$330.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$209.00 - HK$287.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

133 Wai Yip Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$120.00 - HK$165.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

66/F, The Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$324.00 - HK$446.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$324.00 - HK$405.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

28/F., AIA Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$361.00 - HK$496.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

35/F, Central Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$217.00 - HK$298.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1201-5, China Resources Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$217.00 - HK$298.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

200 Hennessy Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$135.00 - HK$185.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$248.00 - HK$341.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$192.00 - HK$264.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

2F, 25-27F


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$113.00 - HK$155.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shenzhen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399