ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shanghai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

25 F, The Headquarters Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

51/F Raffles City


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY167.00 - CNY230.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

11 F,Carlton Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY75.00 - CNY103.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

16/F, Henderson 688


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY167.00 - CNY209.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

26&27/F, Infinitus Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY118.00 - CNY162.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

15/F One Corporate Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY75.00 - CNY103.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

18/F Bund Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY107.00 - CNY147.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY107.00 - CNY134.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

11/F, Garden Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY107.00 - CNY147.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

22/F, Centro


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY84.00 - CNY115.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

9/F, Eco City


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

29/F, Shanghai Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY162.00 - CNY223.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

31/F Jin Mao Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY162.00 - CNY223.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

6 F, The 21st Century Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY83.00 - CNY114.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

6/F, Century Metropolis


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY129.00 - CNY177.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY67.00 - CNY93.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY68.00 - CNY84.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY164.00 - CNY225.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY109.00 - CNY150.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY117.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY77.00 - CNY106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

43/F, Maxdo Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY109.00 - CNY137.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY78.00 - CNY107.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY83.00 - CNY104.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

6/F, Office Tower C


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY101.00 - CNY139.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY109.00 - CNY137.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

6,7/F, Zhenfeng Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY67.00 - CNY93.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shanghai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399