ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shanghai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

268 Xizang Zhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

168 Middle Xizang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

21 Huanghe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

168 Hubin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY150.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

222 Yan'an Road East


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

No. 569 South Xizang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

968 West Beijing Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1266 West Nanjing Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1376 Nanjing Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

999 Middle Huaihai Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY130.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1045 Middle Huihai Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

568 Hengfeng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1788 Nanjing West Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

501 Middle Yincheng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

88 Shi Ji Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1000 Lujiazui Ring Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY120.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

588 Dalian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY60.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1229 Century Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

3 Hongqiao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY130.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

331 North Caoxi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

331 North Caoxi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

No. 199 Kaibin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

399 Kaixuan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

567 Lan Gao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

8 Xingyi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

333 Songhu Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

#489, Zhengli Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

888 Bibo Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

3 Jinke Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

29 Suhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

89 Jilong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY40.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shanghai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360