ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shanghai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

268 Xizang Zhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY167.00 - CNY230.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

168 Middle Xizang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY59.00 - CNY81.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

21 Huanghe Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY64.00 - CNY88.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

168 Hubin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

222 Yan'an Road East


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY130.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

No. 569 South Xizang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY83.00 - CNY113.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

968 West Beijing Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY118.00 - CNY162.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1266 West Nanjing Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY118.00 - CNY162.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1376 Nanjing Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

999 Middle Huaihai Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY167.00 - CNY230.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1045 Middle Huihai Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY118.00 - CNY162.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

568 Hengfeng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY77.00 - CNY106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1788 Nanjing West Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY133.00 - CNY182.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

501 Middle Yincheng Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY141.00 - CNY194.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

88 Shi Ji Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY121.00 - CNY166.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

210 Century Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY82.00 - CNY112.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

588 Dalian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY51.00 - CNY71.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1229 Century Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY121.00 - CNY166.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

3 Hongqiao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY139.00 - CNY191.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

331 North Caoxi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

331 North Caoxi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

1018 Changning Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY94.00 - CNY129.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

No. 199 Kaibin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY76.00 - CNY95.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

399 Kaixuan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY86.00 - CNY108.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

567 Lan Gao Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY64.00 - CNY89.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

8 Xingyi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY123.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

333 Songhu Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY64.00 - CNY89.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

888 Bibo Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY71.00 - CNY89.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

3 Jinke Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY96.00 - CNY132.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

29 Suhong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY98.00 - CNY135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai

89 Jilong Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY51.00 - CNY71.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shanghai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399