ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shenzhen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

23/F, New World Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY108.00 - CNY148.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Level 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY91.00 - CNY125.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

14/F Times Financial Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY91.00 - CNY125.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

85th Floor, Ping An Finance Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY170.00 - CNY233.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

18/F, Galaxy Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY121.00 - CNY166.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

44/F, NEO Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY91.00 - CNY125.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

55/F, Shun Hing Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY89.00 - CNY111.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

35/F Panglin Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY81.00 - CNY102.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

15/F, A8 Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY72.00 - CNY99.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY106.00 - CNY145.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

3/F, New Times Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY92.00 - CNY115.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$229 - HK$314
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

16F & 17F, 700 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$172 - HK$236
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357 - HK$491
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Room 1202A 1203-05A


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357 - HK$491
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$229 - HK$314
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

10/F, Wharf T&T Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$258 - HK$355
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Sun House


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$240 - HK$330
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

11F, 12F & Roof Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$120 - HK$165
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$209 - HK$287
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

66/F, The Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$300 - HK$413
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$172 - HK$236
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$300 - HK$375
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

28/F., AIA Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$361 - HK$496
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

35/F, Central Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$228 - HK$314
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 1201-5, China Resources Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$208 - HK$285
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

200 Hennessy Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$151 - HK$208
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$261 - HK$359
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$192 - HK$264
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen

2F, 25-27F


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$98 - HK$135

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shenzhen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399