ទីតាំងការិយាល័យនៅ Paris

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

40 Rue du Louvre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 35,70 € - 39,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

124 rue Réaumur


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,90 € - 32,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

3B Rue Taylor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 17,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Rue Saint-Fiacre 17-21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 25,60 € - 35,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

37-39 Avenue Ledru Rollin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,00 € - 27,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

9, rue du Quatre Septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,60 € - 22,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

27 avenue de l'Opéra


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,50 € - 18,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

10 Place Vendôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,60 € - 22,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

7 rue de la Paix


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,80 € - 25,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

7 rue Meyerbeer


ការិយាល័យ ចាប់ពី 30,90 € - 34,00 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

140 bis, rue de Rennes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 16,00 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

SNCF Station


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,20 € - 25,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

18 rue Pasquier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 15,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

33 avenue du Maine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,40 € - 19,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

19 boulevard Malesherbes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,60 € - 19,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

68 rue du Faubourg St. Honoré


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,70 € - 21,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

26-28 rue de Londres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,50 € - 24,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

75 Boulevard Haussmann


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,90 € - 25,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

72 rue du Faubourg


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,00 € - 26,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Rue de Londres 54


ការិយាល័យ ចាប់ពី 25,50 € - 35,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

57 rue d'Amsterdam


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,40 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

27/29 rue Bassano


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,80 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

23, rue Balzac


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,70 € - 19,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

115 rue Cardinet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,60 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

54/56 avenue Hoche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,10 € - 31,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

28 rue de l'Amiral Hamelin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,00 € - 17,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

40 rue Jean Jaurès


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,90 € - 14,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

112 avenue Kléber


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

17 rue de la Vanne


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 14,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

11 rue de Cambrai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,90 € - 14,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

6 rue Auguste Comte


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

6-8 rue du 4 septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 12,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

1 Boulevard Victor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,90 € - 21,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

18-22 rue Marius Aufan


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,20 € - 20,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Les Diamants - Building B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,40 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

27/29 Rue Raffet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

5 Rue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 18,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

105 rue Anatole France


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,20 € - 18,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

171 avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 13,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

191-195 avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,60 € - 15,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Zac du Cornillon Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,90 € - 13,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Tour CB21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,30 € - 18,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

19-21 Avenue Dubonnet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

90-92 Route de la Reine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,30 € - 16,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

5 place de la Pyramide


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

88 ter avenue Général Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,90 € - 12,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

7, rue Le Bouvier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

4 Place de la Défense


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,20 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

126 avenue du General Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,60 € - 20,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

La Grande Arche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,20 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

9/11, allée de l'Arche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Le Belvédère


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,10 € - 19,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Immeuble Nova


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

201 Rue Carnot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

65 rue des trois fontanot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

1 Rue Rosenberg


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

45 rue de Villeneuve


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Orlytech zone, Building 516


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,30 € - 8,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

13 avenue Morane Saulnier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,30 € - 10,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

104 avenue Albert 1er


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

5 avenue Carnot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,90 € - 13,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,30 € - 21,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

18 Place Des Nympheas


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,40 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

44 Rue Jean Mermoz


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,50 € - 13,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Cours Pierre Vasseur


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

22 place de la Gare


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,70 € - 11,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

Le Dôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,00 € - 16,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

1 Rue Georges Stephenson


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

4-6 rue des Chauffours


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

1 avenue de L'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,00 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Paris

14 Avenue de l'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Paris.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399