ទីតាំងការិយាល័យនៅ Pantin

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Les Diamants - Building B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,40 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

11 rue de Cambrai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,90 € - 14,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Les Mercuriales- Tour Levant


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,90 € - 14,90 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

SNCF Station


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,50 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

3B Rue Taylor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 17,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Zac du Cornillon Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,90 € - 13,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

17-21 rue Saint Fiacre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 24,40 € - 33,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

124 rue Réaumur


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,10 € - 28,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

37-39 Avenue Ledru Rollin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,30 € - 25,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

9, rue du Quatre Septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,00 € - 20,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

40 rue du Louvre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 24,70 € - 33,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

7 rue Meyerbeer


ការិយាល័យ ចាប់ពី 30,90 € - 34,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

57 rue d'Amsterdam


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 14,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

26-28 rue de Londres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,50 € - 24,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

27 avenue de l'Opéra


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,00 € - 20,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

54 rue de Londres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,10 € - 29,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

7 rue de la Paix


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,80 € - 25,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

10 Place Vendôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,60 € - 22,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

18 rue Pasquier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 15,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

75 Boulevard Haussmann


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,80 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

19 boulevard Malesherbes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,70 € - 18,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

68 rue du Faubourg St. Honoré


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,00 € - 20,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

72 rue du Faubourg


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,10 € - 24,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

115 rue Cardinet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,30 € - 18,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Building A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,40 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

23, rue Balzac


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,70 € - 19,70 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

140 bis, rue de Rennes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,10 € - 16,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

54/56 avenue Hoche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,00 € - 30,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

27/29 rue Bassano


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,80 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

33 avenue du Maine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,00 € - 20,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

5 Rue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 18,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

18-22 rue Marius Aufan


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,80 € - 21,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

28 rue de l'Amiral Hamelin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

6 Rue Duret


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,30 € - 22,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

112 avenue Kléber


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

17 rue de la Vanne


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 14,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Le Véronèse


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

171 bis, avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

191-195 avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,50 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

6 rue Auguste Comte


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

18 Place Des Nympheas


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,40 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

27/29 Rue Raffet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

1 Boulevard Victor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,90 € - 21,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

6-8 rue du 4 septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 12,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Tour CB21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,60 € - 21,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

5 place de la Pyramide


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

4 Place de la Défense


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,20 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

9/11, allée de l'Arche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,70 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

La Grande Arche, Paroi Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,20 € - 19,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Le Belvédère


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,90 € - 23,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

65 rue des trois fontanot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 14,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

90-92 Route de la Reine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

1 Rue Rosenberg


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

88 ter avenue Général Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

7, rue Le Bouvier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

126 avenue du General Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,90 € - 19,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Le Dôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,00 € - 16,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Immeuble Panama


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Orlytech zone, Building 516


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,00 € - 8,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

104 avenue Albert 1er


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 16,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

13 avenue Morane Saulnier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,30 € - 8,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

44 Rue Jean Mermoz


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,50 € - 13,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

5 avenue Carnot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,90 € - 13,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

22 place de la Gare


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,70 € - 11,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

2 rue de l'Abbé Rousseaux


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,30 € - 21,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

Cours Pierre Vasseur


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

14 Avenue de l'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

1 avenue de L'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 € - 11,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

1 Rue Georges Stephenson


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Pantin

4-6 rue des Chauffours


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Pantin.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399