ទីតាំងការិយាល័យនៅ Villepinte

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

18 Place Des Nympheas


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Le Dôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 14,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Les Diamants - Building B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,80 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Building A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Zac du Cornillon Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

11 rue de Cambrai


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,50 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Les Mercuriales- Tour Levant


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 14,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

SNCF Station


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,50 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

3B Rue Taylor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,00 € - 18,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

17-21 rue Saint Fiacre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 21,00 € - 28,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

37-39 Avenue Ledru Rollin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,50 € - 24,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

124 rue Réaumur


ការិយាល័យ ចាប់ពី 24,00 € - 33,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

57 rue d'Amsterdam


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 14,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

9, rue du Quatre Septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 19,60 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

26-28 rue de Londres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

7 rue Meyerbeer


ការិយាល័យ ចាប់ពី 28,80 € - 31,60 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

40 rue du Louvre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 23,20 € - 31,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

54 rue de Londres


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,80 € - 27,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

27 avenue de l'Opéra


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

7 rue de la Paix


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

10 Place Vendôme


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,70 € - 27,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

75 Boulevard Haussmann


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

5 Rue Charles de Gaulle


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

18 rue Pasquier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 17,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

115 rue Cardinet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 19,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

19 boulevard Malesherbes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

68 rue du Faubourg St. Honoré


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

72 rue du Faubourg


ការិយាល័យ ចាប់ពី 19,70 € - 27,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

23, rue Balzac


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 17,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

103 Rue De Grenelle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

14 Avenue de l'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

1 avenue de L'Europe


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,40 € - 11,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

54/56 avenue Hoche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 28,70 € - 39,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 19,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

6th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,10 € - 18,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

140 bis, rue de Rennes


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

27/29 rue Bassano


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

33 avenue du Maine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

28 rue de l'Amiral Hamelin


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 21,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

6 Rue Duret


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,80 € - 19,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

112 avenue Kléber


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Le Véronèse


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

171 bis, avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

191-195 avenue Charles de Gaulle


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,40 € - 18,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

17 rue de la Vanne


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Tour CB21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,10 € - 22,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

5 place de la Pyramide


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,10 € - 18,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

4 Place de la Défense


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

6 rue Auguste Comte


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

9/11, allée de l'Arche


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,10 € - 18,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

La Grande Arche, Paroi Nord


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

27/29 Rue Raffet


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,30 € - 19,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

1 Boulevard Victor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,30 € - 22,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Le Belvédère


ការិយាល័យ ចាប់ពី 22,10 € - 24,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

6-8 rue du 4 septembre


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 14,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

65 rue des trois fontanot


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

13 rue Camille Desmoulins


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 15,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

90-92 Route de la Reine


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,10 € - 22,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

7, rue Le Bouvier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

88 ter avenue Général Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

126 avenue du General Leclerc


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,10 € - 22,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Orlytech zone, Building 516


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

Immeuble Panama


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,70 € - 9,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

104 avenue Albert 1er


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Villepinte

13 avenue Morane Saulnier


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,70 € - 9,20 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Villepinte.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399