ទីតាំងការិយាល័យនៅ Essen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 7,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

2nd and 3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,20 € - 7,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

GF, 1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,30 € - 8,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

6th and 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Kaiserswerther Str. 115


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 11,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

4th + 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Koenigsallee 106


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Prinzenpark 3. und 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

17th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Neuer Zollhof 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 11,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

12th and 13th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,00 € - 7,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Essen

Speditionstrasse 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,80 € - 17,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Essen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399