ទីតាំងការិយាល័យនៅ Frankfurt

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Neue Mainzer Str. 32-36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 € - 19 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Grosse Gallusstr. 16-18


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 16 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground Floor to 4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

16th and 24th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15 € - 21 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

10th + 11th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Tower 185


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11 € - 12 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

20th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

25th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 € - 19 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10 € - 11 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Lindleystr. 8


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hahnstraße 68-70


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7 € - 9 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13 € - 14 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

GF, 1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Dornhofstrasse 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4 € - 5 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st and 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6 € - 8 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Amelia-Mary-Earhart-Strase


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14 € - 19 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground floor + 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5 € - 7 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9 € - 10 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Frankfurt.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399