ទីតាំងការិយាល័យនៅ Frankfurt

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 14,70 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground Floor to 4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

16th and 24th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,40 € - 10,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

10th + 11th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 17,30 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Tower 185


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,40 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,80 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 € - 10,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

20th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

25th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Grosse Gallusstr. 16-18


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 € - 10,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hahnstraße 68-70


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,70 € - 12,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

GF, 1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Dornhofstrasse 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st and 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground floor + 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,30 € - 10,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,00 € - 8,80 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Frankfurt.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399