ទីតាំងការិយាល័យនៅ Frankfurt

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 12,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Neue Mainzer Str. 32-36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,50 € - 18,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Grosse Gallusstr. 16-18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,10 € - 15,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground Floor to 4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,30 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

16th and 24th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 15,20 € - 20,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 8,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

10th + 11th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Tower 185


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,80 € - 11,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,60 € - 7,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 9,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,00 € - 16,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

25th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,80 € - 19,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 11,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Lindleystr. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 11,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,00 € - 7,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Hahnstraße 68-70


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,90 € - 8,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

GF, 1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Dornhofstrasse 34


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,60 € - 5,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

1st and 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,20 € - 8,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Amelia-Mary-Earhart-Strase


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,80 € - 10,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

THE SQUAIRE 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,50 € - 20,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Baseler Strasse


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

Ground floor + 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,90 € - 6,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt

2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 9,70 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Frankfurt.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399