ទីតាំងការិយាល័យនៅ Munich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,50 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,60 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

8th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,90 € - 17,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Karlstrasse 35


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Rosenheimer Straße 116


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,20 € - 16,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Mühldorfstr. 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី 20,60 € - 22,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,90 € - 17,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Dingolfinger Strasse 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 9,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th and 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,90 € - 17,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,40 € - 11,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Strasse 155


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 10,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Kronstadter Str. 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 9,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Landsberger Str 302


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,60 € - 12,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Feringastrasse 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

2nd & 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 12,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Moosacher Strasse 82a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,30 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

1st, 2nd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 13,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

Konrad Zuse Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Munich

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,40 € - 12,50 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Munich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399