ទីតាំងការិយាល័យនៅ Ratingen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Kaiserswerther Str. 115


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,10 € - 8,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

6th and 7th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,80 € - 6,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,50 € - 11,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,80 € - 6,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Kaiserswerther Str 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,50 € - 15,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,60 € - 17,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Breite Straße 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,10 € - 16,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

4th and 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,30 € - 10,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

4th + 5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,70 € - 10,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,50 € - 13,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Koenigsallee 106


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,20 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Prinzenpark 3. und 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 12,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

17th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,00 € - 13,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Neuer Zollhof 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,20 € - 10,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Speditionstrasse 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,50 € - 13,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Speditionstraße 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Hammfelddamm 4a


ការិយាល័យ ចាប់ពី 6,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 8,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

2nd and 3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 5,80 € - 6,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

Laurentiusstrasse 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,60 € - 5,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

GF, 1st floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 4,50 € - 5,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ratingen

3rd and 4th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី 3,40 € - 4,70 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Ratingen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399