ទីតាំងការិយាល័យនៅ Hong Kong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

700 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$160.00 - HK$220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

193 Prince Edward Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$214.00 - HK$294.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Austin Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357.00 - HK$491.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Austin Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$357.00 - HK$491.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

132 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$214.00 - HK$294.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

7 Canton Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$160.00 - HK$220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$219.00 - HK$301.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

99 Queens Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$324.00 - HK$446.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

181 Queen’s Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$219.00 - HK$301.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

100 Queen's Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$324.00 - HK$405.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Connaught Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$361.00 - HK$496.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

26 Harbour Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$217.00 - HK$298.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

18 Harbour Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$217.00 - HK$298.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

200 Hennessy Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$156.00 - HK$214.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Sunning Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$248.00 - HK$341.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

133 Wai Yip Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$120.00 - HK$165.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

25 Westlands Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$192.00 - HK$264.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$113.00 - HK$155.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

2002 Jiabin Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY36.00 - CNY45.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

5002 East Shennan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY74.00 - CNY92.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

NO.18 Central 5th Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY121.00 - CNY166.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

5033 Yi Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY143.00 - CNY196.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

4001 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY87.00 - CNY119.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

4018 Jin Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY87.00 - CNY119.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

6009 Yitian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY97.00 - CNY133.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

6011 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY78.00 - CNY107.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Taizi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY88.00 - CNY109.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399