ទីតាំងការិយាល័យនៅ Hong Kong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

700 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

193 Prince Edward Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$190.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Austin Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$200.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Austin Road West


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$270.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

132 Nathan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$200.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$200.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

99 Queens Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$220.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

181 Queen’s Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$180.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

100 Queen's Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$200.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Connaught Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$290.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

18 Harbour Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

500 Hennessy Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$140.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

200 Hennessy Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$160.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Sunning Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$170.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

133 Wai Yip Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$120.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី HK$100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

5002 East Shennan Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

5033 Yi Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY110.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

4001 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

4018 Jin Tian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

6009 Yitian Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY100.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

6011 Shennan Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong

1 Taizi Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី CNY70.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360