ទីតាំងការិយាល័យនៅ Gurugram

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

10th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 497.00 - INR 684.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level 9, Spaze i-Tech Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 497.00 - INR 620.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Levels 5 and 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 920.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level 5, Srei Signature


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 497.00 - INR 620.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Corporate greens


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 380.00 - INR 524.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level 12, Tower C


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 920.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

19th Floor, Tower-C


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 837.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 497.00 - INR 684.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

15th Floor, Tower-9A


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 914.00 - INR 1,257.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

15th Floor, Tower-9A


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 914.00 - INR 1,144.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

5th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,070.00 - INR 1,474.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level 3 Vasant Square Mall


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 857.00 - INR 1,074.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,544.00 - INR 2,120.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

4th Floor Rectangle No.1


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 857.00 - INR 1,180.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

M 4 (1st Floor)


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 857.00 - INR 1,180.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

5th floor Punj Essen House


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 920.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Level S-2


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,070.00 - INR 1,474.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

15th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,070.00 - INR 1,474.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

Red Fort Capital Parsvnath Towers


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,544.00 - INR 2,120.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

2/F, Elegance


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 607.00 - INR 837.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

2nd Floor KLJ Tower North


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 920.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 667.00 - INR 917.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Gurugram

WTT

16th Floor, World Trade Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 567.00 - INR 780.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Gurugram.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399