ទីតាំងការិយាល័យនៅ Mumbai

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

9th Floor, Platina


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,014.00 - INR 1,397.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 477.00 - INR 657.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Regus - Times Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 827.00 - INR 1,137.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 4 Dynasty


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 937.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 1,030.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Unit No. 1B


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 937.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 747.00 - INR 1,030.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 3, Now Vikram


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 927.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Western Express Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 844.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

1102, 11th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 1,014.00 - INR 1,397.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 650.00 - INR 897.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 674.00 - INR 844.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 784.00 - INR 1,080.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 414.00 - INR 570.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 327.00 - INR 454.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

15th Dev Corpora


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 670.00 - INR 924.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី INR 670.00 - INR 840.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Mumbai.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399