ទីតាំងការិយាល័យនៅ Agrate Brianza

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Paracelso 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Monza 347


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via San Bovio 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Libero Temolo 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Abruzzi 94


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Enrico Forlanini 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Senigallia 18/2 - Torre A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Roberto Lepetit 8/10


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Mac4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Pola 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Nino Bixio 31


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Bastioni di porta nuova 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,60 - € 21,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Uberto Visconti di Modrone 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Piazzale Biancamano 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Monte di Pieta' 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,60 - € 19,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Mengoni 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 21,50 - € 23,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Dante 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Milan Piazza Duomo


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

No 6, Largo Richini


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Pietro Paleocapa 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Santa Maria Valle 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Tiziano 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,80 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Giovanni Spadolini 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Giorgio Washington 70


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Tortona 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Caldera, 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via del Bosco Rinnovato 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Milano Fiori, Street 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Palazzo Rezzara


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 9,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Agrate Brianza.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399