ទីតាំងការិយាល័យនៅ Agrate Brianza

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Paracelso 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Centro Direzionale Milano Due


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 9,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Monza 347


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,90 - € 12,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via San Bovio 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Libero Temolo 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Abruzzi 94


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,00 - € 16,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale Enrico Forlanini 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Senigallia 18/2 - Torre A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Roberto Lepetit 8/10


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,00 - € 16,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Mac4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,90 - € 12,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Pola 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Nino Bixio 31


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,90 - € 19,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Filippo Turati 30


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18,00 - € 24,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Bastioni di porta nuova 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18,00 - € 24,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Uberto Visconti di Modrone 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,60 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Piazzale Biancamano 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Monte di Pieta' 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,40 - € 20,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Corso Europa 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 22,50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Mengoni 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 20,40 - € 22,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Dante 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Milan Piazza Duomo


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

No 6, Largo Richini


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Pietro Paleocapa 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Santa Maria Valle 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40 - € 14,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via della Chiusa 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,40 - € 22,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Tiziano 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,20 - € 16,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Viale certosa 218


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Giovanni Spadolini 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,20 - € 16,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Giorgio Washington 70


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17,10 - € 18,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Tortona 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,70 - € 18,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Caldera, 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via Bisceglie 76


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,80 - € 10,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Via del Bosco Rinnovato 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,20 - € 16,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Milano Fiori, Street 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,80 - € 10,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Agrate Brianza

Palazzo Rezzara


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,80 - € 9,30

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Agrate Brianza.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399