ទីតាំងការិយាល័យនៅ Milan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Mengoni 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 20 - € 23
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Milan Piazza Duomo


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

No 6, Largo Richini


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Corso Europa 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 23
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Santa Maria Valle 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Monte di Pieta' 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Dante 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via della Chiusa 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 23
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Corso Italia n.3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 23 - € 25
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Pietro Paleocapa 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Filippo Turati 30


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18 - € 25
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Piazzale Biancamano 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Bastioni di porta nuova 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18 - € 25
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Nino Bixio 31


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14 - € 19
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Giovanni Spadolini 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Tiziano 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Tortona 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14 - € 19
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Pola 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Giorgio Washington 70


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17 - € 19
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Abruzzi 94


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Enrico Forlanini 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Mac4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Libero Temolo 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Bisceglie 76


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale certosa 218


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 17
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Caldera, 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Monza 347


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Centro Direzionale Milano Due


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Milano Fiori, Street 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via San Bovio 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Volta n°16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Paracelso 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Milan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399