ទីតាំងការិយាល័យនៅ Milan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via San Raffaele 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 24,10 - € 26,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Mengoni 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 20,40 - € 22,50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Milan Piazza Duomo


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Corso Italia n.3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 22,50 - € 24,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

No 6, Largo Richini


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Corso Europa 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 22,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Santa Maria Valle 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40 - € 14,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Dante 16


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,60 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Piazza Vetra 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 20,40 - € 22,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Pietro Paleocapa 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Filippo Turati 30


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18,00 - € 24,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Piazzale Biancamano 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13,30 - € 18,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Bastioni di porta nuova 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 18,00 - € 24,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Nino Bixio 31


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,60 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Giovanni Spadolini 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,20 - € 16,70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Sannio 1 / Piazzale Lodi 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Tiziano 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,20 - € 16,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Tortona 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17,10 - € 18,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Pola 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,80 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Giorgio Washington 70


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 17,10 - € 18,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Cassala n.57


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Abruzzi 94


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,60 - € 17,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Enrico Forlanini 23


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Mac4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,30 - € 12,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Libero Temolo 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Bisceglie 76


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,80 - € 10,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale certosa 218


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,80 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,20 - € 16,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Viale Monza 347


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Caldera, 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Centro Direzionale Milano Due


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 8,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Milano Fiori, Street 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,80 - € 10,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via San Bovio 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,70 - € 12,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Volta, 16 Palazzo C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,90 - € 10,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Milan

Via Paracelso 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,60 - € 11,80

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Milan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399