ទីតាំងការិយាល័យនៅ Tokyo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,440 - ¥1,980
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Level 8 Pacific Century Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,660 - ¥5,030
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Tekko Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥4,060 - ¥5,070
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F, 5F & 6F Toyo Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,440 - ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Daiei Ginza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4/F East Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥4,060 - ¥5,580
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,820 - ¥2,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8F Shin Kokusai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,840
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F Okura Bekkan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F and 2F Otemachi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥4,060 - ¥5,580
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,440 - ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Hulic Kanda suda-cho building 1F-4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,790 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,920 - ¥3,650
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥970 - ¥1,330
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Habitation Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400 - ¥1,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3/F Shiodome Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,030 - ¥4,160
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

10F Shiba Daimon Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

14/F Kamiyacho MT Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,800
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F Akasaka Business Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400 - ¥1,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F & 8F, KS Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,440 - ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Akasaka K Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,030 - ¥3,790
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2F, 3F and 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥970 - ¥1,330
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F Azabu East Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥970 - ¥1,210
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1/F Place Canada


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,540
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7-12,Roppongi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Nogizaka Business Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥970 - ¥1,330
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F, 6F & 10F, DF Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400 - ¥1,920
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Arca Central Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,440 - ¥1,980
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥970 - ¥1,210
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F Daiwa Azabu Terrace


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Forest Hills East Wing 2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,040 - ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F/5F/6F Tobu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥2,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,070
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Kounan 2-16-1


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,540 - ¥4,870
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4/F Shinagawa East One Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,270
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F Shinjuku Mitsuba Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,580 - ¥3,550
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Square Daikanyama 1F-6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F Fuji Building 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,270
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,070
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Dai 21 Arai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥2,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F & 2F Frances Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

22/F Shibuya Mark City


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,070 - ¥4,230
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Hoshino Building 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,270
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

30/F Shinjuku Park Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Daiwa Shibuya Square 6/F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥2,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Nukariya Building 6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,070
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700 - ¥3,710
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Estage Osaki Building 6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,660 - ¥2,070
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

9F Nakano Sunplaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,920 - ¥2,650
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,820 - ¥2,270
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Wise Next Shin Yokohama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200 - ¥2,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Kinko Building 7F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,580 - ¥2,170
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-19-12 Takashima


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,390
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6F & 9F Sotetsu KS Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,820 - ¥2,270
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Yokohama Blue Avenue 12F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,580 - ¥2,170
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-266-3 Sakuragicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,800 - ¥2,470
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-chome-366-9 Sakuragicho, Building 1F-5F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,710 - ¥2,140
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

20F Yokohama Landmark Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200 - ¥3,020
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8F Yokohama Onoecho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200 - ¥2,750
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F& 6F, TSC Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,260 - ¥1,730

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Tokyo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399