ទីតាំងការិយាល័យនៅ Tokyo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

9F Nakano Sunplaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,840
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

30/F Shinjuku Park Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥3,230
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥3,230
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Hoshino Building 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,430 - ¥1,960
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Glass City Shibuya 6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,590
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F Shinjuku Mitsuba Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,590
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

22/F Shibuya Mark City


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,820 - ¥3,880
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,840 - ¥2,530
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,590
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F/5F/6F Tobu Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,590
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F Fuji Building 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,300 - ¥2,530
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,840 - ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Square Daikanyama 1F-6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F & 2F Frances Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,210 - ¥1,510
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥3,230
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Forest Hills East Wing 2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,070 - ¥2,840
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Dai 21 Arai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,350 - ¥2,930
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F, 6F & 10F, DF Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,590 - ¥2,180
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F,2F and 3F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,210 - ¥1,660
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1/F Place Canada


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥2,830
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥3,110
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥3,110
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2F, 3F and 4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,590 - ¥2,180
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Akasaka K Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,380
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,820 - ¥3,880
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F & 8F, KS Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,760 - ¥2,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Nukariya Building 6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,430 - ¥1,780
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F Akasaka Business Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,210 - ¥1,510
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5/F Azabu Green Terrace


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥3,110
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F Azabu East Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,210 - ¥1,510
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Habitation Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,590 - ¥1,990
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

14/F Kamiyacho MT Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,840 - ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Estage Osaki Building 6F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,840 - ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,210 - ¥1,660
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

10F Shiba Daimon Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥3,110
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,260 - ¥3,110
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4/F Shinagawa East One Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,330 - ¥4,570
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,380
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,170
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,330 - ¥4,570
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,260 - ¥1,570
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8F Shin Kokusai Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3/F Shiodome Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,710 - ¥3,720
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1F and 2F Otemachi Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,660 - ¥5,030
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,660 - ¥5,030
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4/F East Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5F Okura Bekkan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Level 8 Pacific Century Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,660 - ¥5,030
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Daiei Ginza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,170
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F Tekko Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,660 - ¥4,570
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,760 - ¥2,420
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Hulic Kanda suda-cho building 1F-4F


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,490
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3F, 5F & 6F Toyo Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,260 - ¥1,570
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,170
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,540 - ¥3,490

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Tokyo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399