ទីតាំងការិយាល័យនៅ Tokyo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-4-15 Nihonbashi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-11-1 Marunouchi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-8-2 Marunouchi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-2-10 Nihonbashi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-16-7 Ginza


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-5-1 Otemachi First Square,


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-6-1 Otemachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Yurakucho 2-7-1


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-4-1 Ginza


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,400
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5-1 Kabutocho Nihonbashi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-4-1 Marunouchi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,500
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-1-1 Uchisaiwaicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-7-2 Kanda Nishikicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-14-1, Kanda Sudacho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-25 Kanda Sudacho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-21-3, Shinbashi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-31-3 Shinbashi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-2-20 Kaigan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-2-1, Shibadaimon


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-10-11 Shiba Daimon Minato Ku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-3-20 Toranomon


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-5-20 Kojimachi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-14-5 Akasaka Minato-ku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-12-32 Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-2-7 Motoakasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-7-6 Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-3-5 Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-5-8 Akasaka


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-22-5 Higashi Azabu


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7-3-37 Akasaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6-1-20 Roppongi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-20-2 Minami Aoyama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-2-8 Minamiaoyama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-2-1 Kinshi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7-12 Ropponngi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-5-2 Minami Aoyama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-20-1 Minamiazabu


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,400
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-18-11, Minami Aoyama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5-4-12 Hiroo


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6-27-30 Shinjuku


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

5-27-3 Sendagaya


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

6-28-9 Jingumae


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Kounan 2-16-1


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-16-1 Konan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-12-14 Jinnan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-16-4 Konan


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8-11-10, Nishi-Shinjuku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-5-11 Nishi Shinjuku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-4-11 Shinjyuku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥3,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

Ebisu minami 1-1-1


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

8-7, Daikanyama-cho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-20-3 Nishi-Shinjuku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

15-14 Sakuragaokacho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,900
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-20-6 Ebisuminami


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-19-9 Ebisu Nishi


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-12-1 Dogenzaka


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,800
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-7-1 Nishi-Shinjuku


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

16-28 Nampeidai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,100
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-16-20 Minami Ikebukuro


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-16-15, Minami-Ikebukuro


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,800
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-26-2, Nishi-Gotanda


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-5-2, Osaki


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-8-3 Shibuya


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,300
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-1-1 Nakano


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

3-3-2 Haneda Kuko


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-3-12 Shin Yokohama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,300
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-5-14 Shnyokohama


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,000
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

7-3, Kinkocho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-19-12 Takashima


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-11-5 Kitasaiwai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-4-2, Minatomirai,


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-2-1 Minatomirai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,500
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-266-3 Sakuragicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-chome-366-9 Sakuragicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,600
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

2-2-1 Minatomirai


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,700
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

4-57 Onoecho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥2,200
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo

1-4-20 Nishikicho


ការិយាល័យ ចាប់ពី ¥1,200

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Tokyo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360