ទីតាំងការិយាល័យនៅ Mexico City

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Torre Magenta


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.20 - $16.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Torre New York Life, Piso 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.90 - $17.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

117 Leibnistz Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.60 - $14.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Ejercito Nacional 216


ការិយាល័យ ចាប់ពី $6.60 - $9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Calz. Gral. Mariano Escobedo 526


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

12th Floor Torre Mariano Escobedo


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.60 - $14.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

First Floor Corporative Masaryk 29


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.60 - $14.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Homero 203


ការិយាល័យ ចាប់ពី $6.60 - $9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Presidente Masaryk 111


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.60 - $14.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Arquimedes 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.30 - $21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Aristoteles 77


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00 - $12.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Patriotismo 229


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.70 - $12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

07th Floor Torre Corporativo Napoles


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.80 - $13.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

14th Floor. Terret South Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.60 - $14.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

3rd Floor, Monte Pelvoux 220


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.50 - $24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

150 Prado Sur Col. Lomas de Chapultepec


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.40 - $25.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Col. Lomas de Chapultepec


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.30 - $12.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Insurgentes Sur 1898


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.10 - $12.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Paseo de los Tamarindos 90-A


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00 - $16.50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Alfonso Nápoles Gandara 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី $6.00 - $8.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Santa Fe Avenue 94


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.70 - $10.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City

Fuente Bella 3299, 14th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី $5.80 - $8.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Mexico City.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399