ទីតាំងការិយាល័យនៅ Amsterdam

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Vijzelstraat 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Keizersgracht 555


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Herengracht 282


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Singel 250


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Stationsplein 19-W


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Grote Bickersstraat 74-78


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Mr Treublaan 7


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Trompenburgstraat 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Haarlemmerweg 331


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

H-Toren


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Strawinskylaan 3051


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Gustav Mahlerplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Delflandlaan 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Weerdestein 19-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Kingsfordweg 151


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Kraanspoor 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 5
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

De Cuserstraat 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Bavincklaan 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Dalsteindreef 141


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Hoogoorddreef 9


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

3rd Floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 13D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Laarderhoogtweg 25


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Havenmeesterweg 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

The Base B


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Arrivals 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Evert van de Beekstraat 354


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Het Poortgebouw


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Polarisavenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Transpolispark


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 3 - € 4
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Saturnusstraat 46-62


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Busplein 36-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

De Corridor 5C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Plein 1945 nr.27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Olympia 2D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Reykjavikplein 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Parijsboulevard 209


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Daalsesingel 50-71


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Graadt van Roggenweg 328-334


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Oorsprongpark 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Zen Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 5
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Papendorpseweg 75


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

4th,10th, 11th & 12th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Papendorpseweg 99


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Vliegend Hertlaan 15-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Mendelweg 32


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam

Nevelgaarde 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 6

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Amsterdam.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399