ទីតាំងការិយាល័យនៅ Den Bosch

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Stationsplein 91 & 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Willemsplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Pettelaarpark 84


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,30 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Hart van Brabantlaan 12-14


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Laan van Westroijen 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,30 - € 10,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Flight Forum 40


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Noord Brabantlaan 1A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Hurksestraat 43


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,90 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Kennedyplein 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40 - € 14,30
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Fellenoord 130


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Lange Dreef 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Kerkenbos 1037


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 8,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Regus Breda Business Park BV


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,60 - € 7,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,20 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Wanraay 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,80 - € 8,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Ceresstraat 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Jonkerbosplein 52


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,40 - € 11,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Den Bosch

Nevelgaarde 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Den Bosch.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399