ទីតាំងការិយាល័យនៅ Hoofddorp

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Saturnusstraat 46-62


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,30 - € 11,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Polarisavenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,60 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Transpolispark


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,30 - € 7,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Evert van de Beekstraat 354


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Arrivals 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

The Base B


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,70 - € 17,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Het Poortgebouw


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,30 - € 7,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Havenmeesterweg 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Startbaan 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 14,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,50 - € 6,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Cuserstraat 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Gondel 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 14,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Van Heuven Goedhartlaan 13D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Bavincklaan 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Strawinskylaan 3051


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,60 - € 20,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Gustav Mahlerplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,60 - € 20,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

H-Toren


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,10 - € 17,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Kingsfordweg 151


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,50 - € 7,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Haarlemmerweg 331


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Keizersgracht 555


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12,90 - € 17,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Herengracht 282


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Vijzelstraat 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Singel 250


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Trompenburgstraat 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Mr Treublaan 7


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Rhijnspoorplein 10-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Stationsplein 19-W


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,50 - € 7,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Kraanspoor 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Hoogoorddreef 9


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Laarderhoogtweg 25


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Dalsteindreef 141


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

De Corridor 5C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Kampenringweg 45D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,00 - € 6,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Louis Braillelaan 80


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 8,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Zuidelijk Halfrond 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 6,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Parijsboulevard 209


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

J.P. Coenstraat 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

10 Koningin Julianaplein


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,00 - € 12,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Olympia 2D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,40 - € 8,70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Haagsche Hof


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,10 - € 9,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Busplein 36-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60 - € 10,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Blok D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,20 - € 9,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Plein 1945 nr.27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,40 - € 11,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

St. Jacobsstraat 123- 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Papendorpseweg 75


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Papendorpseweg 99


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

4th,10th, 11th & 12th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 15,80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Oorsprongpark 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Vliegend Hertlaan 15-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Zen Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Hoofddorp

Nevelgaarde 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hoofddorp.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399