ទីតាំងការិយាល័យនៅ Nieuwegein

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Nevelgaarde 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Papendorpseweg 75


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Papendorpseweg 99


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,90 - € 8,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

4th,10th, 11th & 12th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,50 - € 15,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Vliegend Hertlaan 15-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Lange Dreef 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,90 - € 8,60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Graadt van Roggenweg 328-334


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

St. Jacobsstraat 123- 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Zen Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,90 - € 9,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Parijsboulevard 209


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Oorsprongpark 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,10 - € 11,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

De Corridor 5C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Olympia 2D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Stationsplein 1-37


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Eempolis – ground floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,50 - € 13,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Plein 1945 nr.27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,40 - € 11,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Laan van Westroijen 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,50 - € 9,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Zuidelijk Halfrond 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,30 - € 6,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Kampenringweg 45D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Databankweg 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,40 - € 11,60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Laarderhoogtweg 25


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Hoogoorddreef 9


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Van Heuven Goedhartlaan 13D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

3rd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,50 - € 6,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Dalsteindreef 141


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,00 - € 8,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Bavincklaan 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,90 - € 6,80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Het Poortgebouw


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,30 - € 7,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Cuserstraat 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,00 - € 11,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Marten Meesweg 25-G


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,40 - € 10,10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Trompenburgstraat 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Gustav Mahlerplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,60 - € 21,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Mr Treublaan 7


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

H-Toren


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16,10 - € 17,70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Strawinskylaan 3051


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 15,60 - € 21,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Havenmeesterweg 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Arrivals 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Evert van de Beekstraat 354


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

The Base B


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 14,00 - € 19,30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Rivium Boulevard 301-320


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6,70 - € 9,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Rhijnspoorplein 10-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9,10 - € 12,50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Transpolispark


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,50 - € 6,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Polarisavenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,60 - € 15,90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Stationsplein 91 & 105


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5,70 - € 7,80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Lichtenauerlaan 102-120


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4,40 - € 6,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Busplein 36-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7,60 - € 10,40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Keizersgracht 555


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11,00 - € 15,20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Nieuwegein

Saturnusstraat 46-62


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8,30 - € 11,40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nieuwegein.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399