ទីតាំងការិយាល័យនៅ Utrecht

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

St. Jacobsstraat 123- 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Daalsesingel 50-71


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Oorsprongpark 12


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Graadt van Roggenweg 328-334


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Zen Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 5
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Vliegend Hertlaan 15-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

4th,10th, 11th & 12th floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Papendorpseweg 99


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Parijsboulevard 209


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Papendorpseweg 75


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Reykjavikplein 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Nevelgaarde 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 6
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Lange Dreef 11


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

De Corridor 5C


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Olympia 2D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Stationsplein 1-37


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Eempolis – ground floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Plein 1945 nr.27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Databankweg 26


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Laarderhoogtweg 25


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Hoogoorddreef 9


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Dalsteindreef 141


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Van Heuven Goedhartlaan 13D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

3rd Floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 4 - € 5
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Laan van Westroijen 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 6
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Bavincklaan 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Kampenringweg 45D


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Zuidelijk Halfrond 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Weerdestein 19-97


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

De Cuserstraat 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 12
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Trompenburgstraat 2c


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Mr Treublaan 7


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Busplein 36-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 8 - € 11
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Gustav Mahlerplein 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

H-Toren


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 18
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Strawinskylaan 3051


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 16 - € 22
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Het Poortgebouw


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 8
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Rhijnspoorplein 10-38


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Havenmeesterweg 27


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Keizersgracht 555


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 11 - € 15
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Vijzelstraat 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 6 - € 9
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Arrivals 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Evert van de Beekstraat 354


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

The Base B


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Herengracht 282


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 9 - € 13
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Singel 250


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 13 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Delflandlaan 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 14
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Stationsplein 19-W


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Polarisavenue 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 12 - € 16
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Transpolispark


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 3 - € 4
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Grote Bickersstraat 74-78


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Saturnusstraat 46-62


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 7 - € 10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Haarlemmerweg 331


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Kingsfordweg 151


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 5 - € 7
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht

Kraanspoor 50


ការិយាល័យ ចាប់ពី € 10 - € 13

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Utrecht.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399