ទីតាំងការិយាល័យនៅ Manila

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

12/F., Times Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php415.00 - Php570.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

41st Floor, GT Tower International


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Level 40, PBCom Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php546.00 - Php751.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

28th Floor, Tower 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

18/F, Philamlife Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php493.00 - Php678.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

20/F, Zuellig Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php683.00 - Php939.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

7/F Unit B, 8 Rockwell


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php726.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

928, Arnaiz Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php581.00 - Php798.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

4/F Unit 2C


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php766.00 - Php1,053.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

7/F Glorietta


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php546.00 - Php751.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php697.00 - Php871.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

3/F Polar Center Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php534.00 - Php734.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php507.00 - Php697.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

L29 Joy Nostalg Centre


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php564.00 - Php775.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

14/F Net Cube Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php569.00 - Php782.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

28F & Penthouse World Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php768.00 - Php1,056.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php626.00 - Php861.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

19/F Marco Polo Ortigas Manila


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php592.00 - Php740.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php569.00 - Php711.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

35/F &36/F Penthouse


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php569.00 - Php782.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php421.00 - Php578.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

6/F Cyber One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php507.00 - Php697.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Manila

9/F Filinvest One Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី Php658.00 - Php905.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Manila.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399