ទីតាំងការិយាល័យនៅ Singapore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

6 Toa Payoh Central


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$18.50 - SG$23.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

101 Thomson Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.70 - SG$35.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

11 Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$24.00 - SG$33.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

218 Orchard Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.70 - SG$39.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

#03-20 Galaxis 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.70 - SG$35.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

DUO Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$35.10 - SG$48.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Sultan Link


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.90 - SG$28.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

410 North Bridge Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.40 - SG$34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

9 Temasek Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$21.40 - SG$29.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Spaces Clarke Quay


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$38.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Centennial Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.40 - SG$34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

3 Phillip Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$21.40 - SG$29.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

36th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$38.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Level 24


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$35.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Fullerton Road #02-01


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$38.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Level 19 & 20, Tower 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$38.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

50 Geylang East Avenue 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Level 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.40 - SG$31.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Level 18, 20 & 21


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.40 - SG$34.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Levels 5, 6 & 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$21.40 - SG$29.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

18 Robinson Road, Level 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

#24-01 to #24-32


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.90 - SG$28.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Spaces Robinson


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.20 - SG$38.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Paya Lebar Link


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

34 Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$25.40 - SG$31.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

8 Marina View


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$35.10 - SG$48.20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Wallich Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$35.10 - SG$48.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$35.10 - SG$48.20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Paya Lebar Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$24.00 - SG$33.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

AXA Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$21.40 - SG$26.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

JTC Summit


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.90 - SG$28.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

21 Jurong East Central 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

1 Harbourfront Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$28.70 - SG$39.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

#09-02 Tampines Junction


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.90 - SG$28.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី MYR24 - MYR33
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Singapore

The Signature


ការិយាល័យ ចាប់ពី SG$20.90 - SG$28.80

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Singapore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399