ទីតាំងការិយាល័យនៅ Centurion

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Lakeview Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

John Vorster Drive, Centurion


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Ground & First floor Building 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី R100,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Birchwood Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

22 Magwa Crescent


ការិយាល័យ ចាប់ពី R130,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

3rd Floor Steven House


ការិយាល័យ ចាប់ពី R110,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Willow Wood Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

No 6 Kikuyu Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Leslie Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

377 Rivonia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R50,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Pegasus Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី R110,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

21 Woodlands Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Block A, Wedgefield Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

33 Ballyclare drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Nr 1 Casino Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

292 Surrey Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Atrium on 5th


ការិយាល័យ ចាប់ពី R90,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R90,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

35 Fricker Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

The Firs


ការិយាល័យ ចាប់ពី R100,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

191 Jan Smuts Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

AMR Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី R100,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

Eastgate Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R80,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

8 Hillside Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R70,00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

50 Constantia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Centurion

222 Smit Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R60,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Centurion.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360