ទីតាំងការិយាល័យនៅ Johannesburg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

222 Smit Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 63.00 - R 87.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

8 Hillside Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 76.00 - R 104.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 88.00 - R 122.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

The Firs


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 101.00 - R 139.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Eastgate Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85.00 - R 117.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

35 Fricker Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 76.00 - R 104.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

AMR Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 93.00 - R 128.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Atrium on 5th


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 88.00 - R 122.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 88.00 - R 122.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

292 Surrey Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 61.00 - R 83.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 111.00 - R 153.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

50 Constantia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 66.00 - R 90.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

33 Ballyclare drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 78.00 - R 108.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 56.00 - R 77.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 96.00 - R 132.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Nr 1 Casino Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 93.00 - R 128.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

21 Woodlands Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 61.00 - R 83.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 56.00 - R 77.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 96.00 - R 132.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 78.00 - R 108.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

No 6 Kikuyu Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 56.00 - R 70.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Leslie Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 78.00 - R 108.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

22 Magwa Crescent


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 129.00 - R 178.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Birchwood Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 72.00 - R 99.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Willow Wood Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 56.00 - R 77.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 61.00 - R 76.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

George Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 85.00 - R 116.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

John Vorster Drive, Centurion


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 94.00 - R 128.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground & First floor Building 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 109.00 - R 149.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Lakeview Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 81.00 - R 111.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johannesburg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399