ទីតាំងការិយាល័យនៅ Johannesburg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

222 Smit Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 62.00 - R 85.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

1ST Floor, Block B & Block C


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 81.00 - R 112.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 98.00 - R 135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

4th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 129.00 - R 177.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Eastgate Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 98.00 - R 135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

35 Fricker Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 81.00 - R 112.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

AMR Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 81.00 - R 112.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Atrium on 5th


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 98.00 - R 135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 81.00 - R 112.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

No 2 Sandton Drive


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 75.00 - R 102.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground Floor, Building No 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 64.00 - R 88.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 98.00 - R 135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

33 Ballyclare drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 75.00 - R 102.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

2nd Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 62.00 - R 85.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 96.00 - R 132.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Country Club Estate


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 62.00 - R 85.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 98.00 - R 135.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 62.00 - R 85.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 96.00 - R 132.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground Floor, Twickenham Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 87.00 - R 119.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground Floor, West Wing


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 62.00 - R 77.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Design Quarter


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 87.00 - R 119.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground & 1st Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 130.00 - R 179.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Birchwood Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 77.00 - R 106.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Willow Wood Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 64.00 - R 88.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

1st Floor Dainfern Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 64.00 - R 80.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

The Willows Office park - block 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 90.00 - R 124.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Southdowns Ridge Office Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 90.00 - R 124.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 90.00 - R 124.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg

Ground & First floor Building 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី R 112.00 - R 154.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johannesburg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399