ទីតាំងការិយាល័យនៅ Las Rozas

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Gabriel García Márquez, 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

c/ Leganitos 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 10,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Four Tower Business Area


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Manzanares 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,20 € - 15,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Orense 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 11,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de Castellana 141


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 11,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de la Castellana, 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de la Castellana, 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de la Castellana, 81


ការិយាល័យ ចាប់ពី 16,50 € - 22,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Jose Abascal 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Pinar, 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Carrera de San Jerónimo 15 - 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Avenida Del Doctor Arce 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 11,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de la Castellana 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Paseo de Recoletos 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 14,00 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 11,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Regus Maria de Molina


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 10,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Street José Ortega y Gasset 22-24


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

C/ María de Molina 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,20 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Camino Fuente de la Mora, 9


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Street Alfonso XII 62


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,60 € - 13,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

C/ Méndez Ávaro 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,20 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Avda. de Europa 19, 3A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Martinez Villergas Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,30 € - 11,40 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Avenida de Bruselas 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,20 € - 11,30 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Las Rozas

Puerta de las Naciones


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,80 € - 10,80 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Las Rozas.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399