ទីតាំងការិយាល័យនៅ Madrid

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Carrera de San Jerónimo 15 - 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

c/ Leganitos 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី 8,80 € - 12,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Paseo de Recoletos 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 18,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Alcalá, 61


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Manzanares 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Street Alfonso XII 62


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,00 € - 15,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Paseo de la Castellana 18


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

C/ Méndez Ávaro 20


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Street José Ortega y Gasset 22-24


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,40 € - 17,10 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Jose Abascal 41


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Pinar, 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Regus Maria de Molina


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 9,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

C/ María de Molina 41


ការិយាល័យ ចាប់ពី 12,20 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Street Francisco Silvela 42


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Calle Lopez de Hoyos 35 - 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 10,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Orense 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Avenida Del Doctor Arce 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Paseo de la Castellana, 93


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Paseo de la Castellana 95-15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,70 € - 14,70 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Cuzco IV


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 10,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Martinez Villergas Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,90 € - 10,90 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Paseo de la Castellana, 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,80 € - 13,50 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Four Tower Business Area


ការិយាល័យ ចាប់ពី 11,80 € - 16,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Camino Fuente de la Mora, 9


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,20 € - 12,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Puerta de las Naciones


ការិយាល័យ ចាប់ពី 10,10 € - 13,80 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Avda. de Europa 19, 3A


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Avenida de Bruselas 15


ការិយាល័យ ចាប់ពី 9,20 € - 12,60 €
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Madrid

Gabriel García Márquez, 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី 7,50 € - 10,30 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Madrid.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399