ទីតាំងការិយាល័យនៅ Geneva

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Quai de l’Ile 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Commerce 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Rhone 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 16.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Place de la Synagogue 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 31.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Place Cornavin 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue de Lausanne 11-19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue de Lyon 77


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue Pré-de-la-Bichette 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue Pré-de-la-Bichette 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Chemin des Mines 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 29.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue de Pré-Bois 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Rue du Nant D'avril 150


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Geneva

Route de Crassier 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360