ទីតាំងការិយាល័យនៅ Versoix

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.20 - CHF 18.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Chemin des Mines 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 26.60 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Chemin Pré-de-la-Bichette 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 16.30 - CHF 17.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Chemin Pré-de-la-Bichette 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.10 - CHF 17.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

WTC II - 29 Route de Pré Bois


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.90 - CHF 21.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

18, Avenue Louis-Casaï


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.40 - CHF 19.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue de Lausanne 11-19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 23.30 - CHF 32.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue de Pré-Bois 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.80 - CHF 16.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Place Cornavin 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 23.30 - CHF 32.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue de Lyon 77


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.80 - CHF 19.60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Quai de l’Ile 13


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 30.60 - CHF 42.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue du Rhone 14


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.30 - CHF 29.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue du Commerce 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 25.70 - CHF 35.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Place de la Synagogue 5


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 43.90 - CHF 48.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Rue du Nant D'avril 150


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.80 - CHF 16.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Route de Crassier 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00 - CHF 15.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Esplanade de Pont-Rouge 4


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.40 - CHF 19.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Versoix

Route Suisse 8A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.20 - CHF 15.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Versoix.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399