ទីតាំងការិយាល័យនៅ Zug

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Baarerstrasse 14-16


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Grafenauweg 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Dammstrasse 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Baarerstrasse 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Suurstoffi 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Hertensteinstrasse 51


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Dufourstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 26.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Badenerstrasse 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Bahnhofplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 34.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Richtistrasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zug

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Zug.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360