ទីតាំងការិយាល័យនៅ Wallisellen

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Richtistrasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.80 - CHF 14.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.40 - CHF 21.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.30 - CHF 26.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Bahnhofplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 25.00 - CHF 34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Badenerstrasse 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00 - CHF 23.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Dufourstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 23.80 - CHF 26.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.90 - CHF 16.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.10 - CHF 12.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Archplatz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.50 - CHF 15.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00 - CHF 15.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Baarerstrasse 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.60 - CHF 21.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Dammstrasse 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.40 - CHF 28.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Grafenauweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Grafenauweg 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.40 - CHF 25.50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Baarerstrasse 14-16


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wallisellen

Seedammstrasse 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.80 - CHF 17.60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Wallisellen.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399