ទីតាំងការិយាល័យនៅ Zurich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 34.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 21.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Badenerstrasse 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 20.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Dufourstrasse 49


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 26.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 13.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Richtistrasse 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Archplatz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Baarerstrasse 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Dammstrasse 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Grafenauweg 8


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Baarerstrasse 14-16


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Suurstoffi 37


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Zurich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360