ទីតាំងការិយាល័យនៅ Zurich

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofplatz 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofstrasse 100


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bleicherweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 25.00 - CHF 34.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Badenerstrasse 47


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.00 - CHF 23.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Dreikönigstrasse 31A


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Seefeldstrasse 69


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.60 - CHF 21.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Kalanderplatz 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 22.40 - CHF 30.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Badenerstrasse 549


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.20 - CHF 12.60
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Leutschenbachstrasse 95


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 9.70 - CHF 13.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Thurgauerstrasse 101


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 15.80 - CHF 21.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Wallisellen Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 10.80 - CHF 14.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

The Circle 6


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 17.50 - CHF 24.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Hotelstrasse 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 19.30 - CHF 26.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Archplatz 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.80 - CHF 17.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Bahnhofplatz 17


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 11.00 - CHF 15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Baarerstrasse 135


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 14.20 - CHF 19.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Dammstrasse 19


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Grafenauweg 10


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 18.60 - CHF 25.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Grafenauweg 8


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Baarerstrasse 14-16


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 16.70 - CHF 23.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Seedammstrasse 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី CHF 12.80 - CHF 17.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Zurich

Suurstoffi 39


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Zurich.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399