ទីតាំងការិយាល័យនៅ London

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់

1 Northumberland Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00
តម្រូវការខ្ពស់

Golden Cross House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

Rex House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £15.00

60 St Martins Lane


ការិយាល័យ ចាប់ពី £17.00

100 Pall Mall


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00
តម្រូវការខ្ពស់

8 St James's Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £19.00

48 Warwick Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

90 Long Acre


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

18 Soho Square


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

Mappin House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £17.00
តម្រូវការខ្ពស់

Berkeley Square House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

Jubilee House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

4/4a Bloomsbury Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00
តម្រូវការខ្ពស់

50 Grosvenor Hill


ការិយាល័យ ចាប់ពី £19.00

31 Southampton Row


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

10 Margaret Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

17 Hanover Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

33 Cavendish Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

48 Charlotte Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

Tallis House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

1st Floor Holborn Gate


ការិយាល័យ ចាប់ពី £12.00

85 Tottenham Court Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

25 Wilton Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £17.00

20 St. Andrew Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

107-111 Fleet Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

52 Grosvenor Gardens


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

The Harley Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £18.00

Bentinck House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

111 Buckingham Palace Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £12.00

25 North Row


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

37 Vintage House,


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

307 Euston Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

77 Farringdon Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £16.00

16 Upper Woburn Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00
តម្រូវការខ្ពស់

Hamilton House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

16 St Martin's le Grand


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

83 Baker Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £16.00

60 Cannon Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £16.00

Alpha House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

344-354 Gray's Inn Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

1 Burwood Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

3 London Bridge Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

18 King William Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

68 Lombard Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

30 Moorgate


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

68 King William Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

1 Ropemaker Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

45 Moorfields


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

23 Austin Friars


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

Battersea Power Station


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

70 White Lion Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £16.00

Tower 42


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

Alpheus Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £19.00

The Minster Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £17.00

New Broad Street House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

Epworth House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

15 St Helen's Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £15.00

3 More London Riverside


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

100 Bishopsgate


ការិយាល័យ ចាប់ពី £21.00

30 St Marys Axe


ការិយាល័យ ចាប់ពី £17.00

New London House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

63 St Mary Axe


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

167 City Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

12th Floor Broadgate Tower


ការិយាល័យ ចាប់ពី £12.00

One Kingdom Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

2 Kingdom Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £14.00

127 Kensington High Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £19.00

239 High Street Kensington


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

Thornton Park Development


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

80 Wood Ln,


ការិយាល័យ ចាប់ពី £12.00

2 Smith Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

26-28 Hammersmith Grove


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

25 Cabot Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00
តម្រូវការខ្ពស់

1 Canada Square, 37th Floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី £11.00

Level 33


ការិយាល័យ ចាប់ពី £13.00

9 Fishers Lane


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

132 Lewisham High Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

Building 3, Chiswick Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

6th floor, First Central 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

Great West Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

71-75 Uxbridge Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.00

Parkshot House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00
តម្រូវការខ្ពស់

100 High Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

Jhumat House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Interchange House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

The Lansdowne Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Regal House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

One Elmfield Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

79 College Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Sutton Ct Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

Causeway House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

4 Imperial Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Vision 25, Innova Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Hyde Park Hayes 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Maple House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

6-9 The Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

Four Roundwood Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

Terminal 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

Terminal 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

Hilton Hotel


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

The Charter Building


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00

Dartford Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.00

450 Bath Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Terminal 5 Arrivals Concourse


ការិយាល័យ ចាប់ពី £16.00

54 Clarendon Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

1st Floor, Building 2


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

Dorset House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Victory Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

Centurion House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

Cardinal Point


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Rourke House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Wellington Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

Titan Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

25 Clarendon Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Kingsgate


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

Pindar Rd


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.00

Castle Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.00

2 Fountain Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

Building 1


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

3 The Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

3000 Hillswood Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.00

1 Brunel Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.00

Springhead Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.00

59-60 Thames St


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

2 Falcon Gate


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ London.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360